ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2025

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

2024 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

Kontrole inspekcji pracy od lat wykazują, że pracownicy zajmujący stanowiska dozoru i kierownicze nie zadają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach z zakresu bhp i są przekonani że zadania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ich nie dotyczą.
Od lat ugruntowało się stanowisko, że za stan bhp w zakładzie odpowiada służba bhp. Jest to z gruntu niewłaściwe podejście, ponieważ to osoby kierujące pracownikami odpowiadają za organizację i przebieg pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.
Statystyki pokazują, że najczęściej karanymi osobami po kontrolach PIP są osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, nie zaś sami pracodawcy.
Również osoby kierujące zespołami pracowników najczęściej mają stawiane zarzutu karne przez prokuraturę po wypadkach ciężkich i śmiertelnych.
Aby uniknąć zarówno konsekwencji karnych, jak i wykroczeniowych osoby na stanowiskach dozoru powinny znać swoje kompetencje oraz prawa i obowiązki pracowników, pracodawców oraz umieć rozróżnić swoje obowiązki od obowiązków służby bhp oraz pracodawcy. 
 KORZYŚCI

 • Dowiesz się o zakresie odpowiedzialności dozoru, prawach i obowiązkach
 • Przybliżymy podstawowe obowiązki pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów wewnątrzzakładowych, powstrzymania się od wykonywania pracy
 • Omówimy obwiązki osób kierujących pracownikami wynikające z przepisów kodeksu pracy, jak i rozporządzeń wydanych na jego podstawie, a także innych ustaw tj. kodeksu karnego, kodeku wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o pracownikach tymczasowych
 • Przedstawimy procedury postępowania z wypadkami przy pracy oraz odpowiedzialność dozoru w zakresie ich powstawania oraz konsekwencjami dla pracowników
 • Omówione zostaną uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prowadzenia postępowania wykroczeniowego w przypadku stwierdzenie naruszenia obowiązków przez osoby kierujące pracownikami
 • Na praktycznych przykładach kontrolnych inspektora  pokażemy i omówimy zagrożenia na stanowiskach pracy oraz odpowiedzialność dozoru w zakresie obowiązku właściwej organizacji pracy z uwzględnieniem kwalifikacji pracowniczych, stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także procedur i przepisów szczegółowych.


PYTANIA - NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PRZEZ KIEROWNIKÓW: 

 • Jakie są obowiązki pracowników z zakresu BHP ?
 • Jakiego rodzaju polecenia może wydawać przełożony i czego mogą lub nie dotyczyć?
 • Czy pracodawca może monitorować zachowania pracownika w zakresu BHP?
 • Czy kierownik ma prawo nie dopuścić pracownika będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych do pracy?
 • Kto może badać pracownika na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • Co grozi pracownik będącemu pod wpływem alkoholu?
 • Czy stan po spożyciu alkoholu zrywa związek z pracą i jakie są tego konsekwencje?
 • Czy bezpośredni przełożony może być pomówiony przez podwładnego o mobbing?
 • Co to jest mobbing i czym się charakteryzuje?
 • Kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy i jaka w tym rola przełożonego?
 • Co to są za prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsłudze dwuosobowej?
 • Jakiego rodzaju dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne powinien posiadać pracownik?
 • Jak postępować z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jakie obowiązki w z zakresu BHP dotyczą pracowników tymczasowych?
 • Co należy do podstawowych obowiązków bhp pracownika i jaka jest rola przełożonego?
 • Jaka jest odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi?
 • Jakiego rodzaju kary może stosować bezpośredni przełożony?
 • Jakie są różnie w odpowiedzialności pracodawcy, a bezpośredniego przełożonego w zakresie BHP?
 • Jaką wiedzą z zakresu BHP winien posiadać bezpośredni przełożony pracownika?
 • Co należy rozumieć przez zasady BHP?
 • Co oznacza bezpośredni i stały nadzór?
 • Kto odpowiada za organizację prac szczególnie niebezpiecznych?
 • Jaka jest definicja prac szczególnie niebezpiecznych?
 • Jakie przepisy zawierają prace szczególnie niebezpieczne?
 • Co to są prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego?
 • Jakie są zadania i obowiązki osób kierujących pracownikami?
 • Kto odpowiada za to aby pracownicy nie ulegali wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym?
 • Jakie jest rozgraniczenie pomiędzy uprawnieniami służby BHP a zadaniami osób kierujących pracownikami?
 • Komu podlega brygadzista, a komu inspektor BHP?
 • Jak powierzyć kierownikowi zadania z zakresu BHP?
 • Kto ma dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz opracować instrukcję bhp?
 • Jakiego rodzaju szkolenia BHP przeprowadza kierownik?
 • Jakie błędy przy szkoleniach z zakresu bhp popełniają przełożeni?
 • Kto może być koordynatorem ds. BHP?
 • Czy jest koordynacja i czy różni się od nadzoru?
 • Jakie są obowiązki koordynatora ds. BHP?
 • Co powinno się znajdować w zasadach współpracy pomiędzy podmiotami?
 • Co może i jakie uprawnienia ma w zakładzie Społeczny Inspektor Pracy?
 • Jakie są uprawnienia PIP w zakresie regulacji przepisów BHP?
 • Na koga można nałożyć mandat karny?
 • Czy pracownik za łamanie przepisów BHP może dostać mandat od inspektora PIP? 
 • Jakie jest zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób kierujących pracownikami?
 • Czy jest odpowiedzialność cywilnoprawna za wypadek przy pracy? 
   


ADRESACI

 • Dyrektorzy
 • Kierownicy
 • Kierownicy Produkcji i SUR
 • Koordynatorzy
 • Mistrzowie i brygadziści
 • Team leaderzy
 • Pracownicy służb BHP
 • Pracownicy społecznych inspektorów pracy

 PROGRAM

1.     PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z KODEKSU PRACY

 • obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania
 • powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi
 • prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej


2.     OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI WYNIKAJĄCE ART. 212 KODEKSU PRACY

 • kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
 • bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
 • maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa)
 • egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad 
  i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych
 • orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków
   

3.     MOBBING, STRES ORAZ ALKOHOL I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE W MIEJSCU PRAC

 • procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki
 • mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing
 • orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz wytyczne z kodeksu karnego; stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu
   

4.     PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY

 • szkolenie bhp i programy szkolenia; przepisy szczegółowe w różnych branżach, najczęściej popełniane przez dozór błędy
 • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp; jak je wypełniać, przepisy kodeksu karnego w zakresie poświadczania nieprawdy
 • instrukcje bhp; kto ma je tworzyć, forma instrukcji, przepisy regulujące zakres instrukcji
 • ocena ryzyka zawodowego; obowiązujące przepisy w zakresie tworzenia ORZ, zespół oceniający zagrożenia, metody ORZ – rola i zadania dozoru
 • obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom tymczasowym; obowiązki pracodawcy użytkowania, outsourcing pracowniczy – zasady współpracy
   

5.     NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI

 • przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury
 • dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku
 • przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru
   

6.     ZADANIA SŁUŻBY BHP I SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W NADZORZE NAD PRACOWNIKAMI

 • książka SIP (wpisy i uwagi); obwiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami
 • uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obwiązki

 

7.     NARUSZENIA PRZEPISÓW

 • uprawnienia PIP jako organu kontrolnego oraz nadzoru rynku. Rodzaj wydawanych środków prawnych oraz zakres kompetencji
 • odpowiedzialność wykroczeniowa (mandatowa) w stosunku do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • odpowiedzialność karna w związku z wypadkami przy pracy oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 • cywilnoprawna odpowiedzialność za wypadek przy pracy; odszkodowania i renty.

 PRELEGENCI

Biegły sądowy, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy, straszy inspektor pracy główny specjalista, mający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. Prowadzący jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.  Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkownie). Jest autorem licznych artykułów i opracowań w dziedzinie bhp.METODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 10.02.2022 r.
799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 10.02.2022 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW