OPIS

Kto powinien wziąć udział

- kandydaci na członków rad nadzorczych

- prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu spółek, właściciele firm

- kadra zarządzająca urzędów administracji publicznej i placówek służby zdrowia

- członkowie związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw

- osoby zainteresowane rejestracją w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych

- osoby zainteresowane poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych

 

Cele szkolenia

- Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

- Aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych

- Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, prawa rynku kapitałowego, prawa pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, finansów przedsiębiorstw,
   zasad ładu korporacyjnego, działalności spółek prawa handlowego

 

Metody szkolenia

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia np. Zoom, ClickMeeting

- Bez wychodzenia z domu

- Możliwość zadawania pytań ekspertowi

- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego

- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

 

 Sposób postępowania

- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online

- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link do zajęć i materiały szkoleniowe

- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu

- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa kursu

 

W cenie szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

- testy po każdym bloku tematycznym

- kontakt z ekspertami (min. byłi pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa)

- materiały dydaktyczne

 

PROGRAM

Program szkolenia jest realizowany w odniesieniu do zakresu programowego z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

1. Prawo cywilne. Elementy prawa cywilnego

- Osoby fizyczne i prawne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, organy osoby prawnej

- Przedstawicielstwo ustawowe -  pełnomocnictwo -  prokura

- Przedsiębiorstwo – pojęcie, czynności mające za przedmiot przedsiębiorstwo

- Oświadczenie woli: czynności prawne i forma czynności prawnych: ustna, dokumentowa, pisemna, formy szczególne

- Wady oświadczenia woli oraz przedawnienie

- Nieruchomości, papiery wartościowe – zagadnienia cywilnoprawne

- Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),

- Podstawowe umowy  w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa
   starannego działania, umowa rezultatu).

 

2. Prawo gospodarcze publiczne. „Konstytucja dla biznesu” oraz KRS

- Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

- Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),

- Tajemnica przedsiębiorstwa,

- Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,

- Zasady uczciwej konkurencji, podstawowe zasady prawa antymonopolowego,

- Ochrona konsumentów,

- Działalność przedsiębiorców zagranicznych

 

3. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

- podmioty stosunków cywilnoprawnych (zasady odpowiedzialności za zabowiązania osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i osób prawnych)

- rola Państwa i Skarbu Państwa w gospodarce

- działalność gospodarcza osób fizycznych

- działalność rejestrowana, regulowana, limitowana

- spółki osobowe  kodeksu spółek handlowych

- spółka kapitałowe kodeksu spółek handlowych

- połączenie, podział, przekształcenie, likwidacja

- prawo insolwencyjne ( prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne)

 

4. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

- Źródła prawa unijnego

- Procedura ustawodawcza

- Charakterystyka wybranych instytucji unijnych

- Traktaty unijne

- Kompetencje wyłączne oraz kompetencje dzielone

- Swobody w prawie wspólnotowym

- Ograniczenia stosowania swobód

- Kryteria konwergencji

- Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

 

5. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie

- pierwowzory  zasad ładu korporacyjnego

- zasady, wytyczne, dobre praktyki - cel i zastosowanie zasad ładu korporacyjnego

- regulacja światowa i Europejska

- wprowadzenie zasad ładu w Polsce

- przegląd regulacji  i stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych GPW

 

6. Prawo pracy

- rodzaje i cechy stosunku pracy

- prawa i obowiązki stron stosunku pracy

- nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy w trybach kp i pozakodeksowych

- związki zawodowe w zakładzie pracy i inne formy reprezentacji pracowników

- ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

7. Prawo rynku kapitałowego

- zakres rynku kapitałowego i jego poszczególne segmenty

- podmioty i uczestnicy rynku kapitałowego, regulator rynku kapitałowego

- ustawa o nadzorze nad rynkiem  finansowym

- ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

- ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

 

8. Finanse przedsiębiorstw

- Podstawowe kategorie finansowe związane z kształtowaniem zasobów, strumieni i przepływów (majątek, źródła finansowania, przychody i koszty, wpływy
   i wydatki)

- Obszary podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie: operacyjne, inwestycyjne, finansowe

- Cele finansowe przedsiębiorstwa w świetle decyzji długoterminowych i krótkoterminowych

- Modele finansowe przedsiębiorstw wspierające realizację celów

- Rachunkowość jako system informacyjny wspierający finanse w przedsiębiorstwie: rola rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej 

- Ustawa o rachunkowości

- Zasady rachunkowości determinujące podstawowe kategorie finansowe

- Ewidencja i wycena zasobów, strumieni i przepływów w świetle ustawy o rachunkowości

- Sprawozdawczość finansowa i podstawowe wymagania dotyczące raportowania

- Struktura bilansu i omówienie kategorii aktywów i pasywów

- Rachunek zysków i strat i omówienie przychodów i kosztów

- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – charakterystyka wpływów i wydatków

- Powiązanie celów krótko i długoterminowych w przedsiębiorstwie – płynność a wartości przedsiębiorstwa

- Determinanty i kształtowanie płynności

- Kreowanie wartości przedsiębiorstwa – kategorie wartości

 

9. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

- Kierunki analizy sprawozdań finansowych

- Strategie kształtowania aktywów i pasywów

- Struktury aktywów w świetle pokrywania źródłami finansowania: złota zasada bilansowa, złota zasada finansowa

- Segmenty kształtowania wyników finansowych – zależności pomiędzy różnymi kategoriami wyników

- Analiza przepływów pieniężnych w świetle identyfikowanych segmentów działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

- Płynność finansowa przedsiębiorstwa – analiza wskaźników statycznych i dynamicznych

- Kapitał obrotowy netto i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto – techniki przywracania równowagi finansowej pomiędzy tymi kategoriami

- Analiza sprawności działania i charakterystyka wskaźników rotacji i cykli – cykl operacyjny przedsiębiorstwa i jego finansowanie

- Rentowność przedsiębiorstwa jako zdolność do generowania wyników finansowych – analiza wskaźników rentowności handlowej, ekonomicznej i finansowej

- Analizy czynnikowe dotyczące rentowności

- Zadłużenie przedsiębiorstwa i analiza wskaźników długu

- Analiza ryzyk: operacyjnego, finansowego i całkowitego

- Koszt kapitałów finansujących działalność

- Analiza wartości przedsiębiorstwa

- Wskaźniki kategorii wartości w świetle majątkowym, ekonomicznym i rynkowym

 

10. Controlling i wartości przedsiębiorstwa

- Funkcje zarządzania w świetle podejmowanych decyzji

- Modele zarządcze przedsiębiorstwa

- Rachunkowość zarządcza jako system na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

- Controlling jako system zarządzania oparty na realizacji określonych funkcji

- Decentralizacja zarządzania i ośrodki odpowiedzialności w controllingu

- Controlling operacyjny a controlling strategiczny

- Funkcje zarządzania w ramach controllingu: planowanie, organizowanie, kontrola, motywacja

- Narzędzia controllingu operacyjnego

- Ilościowe i wartościowe odzwierciedlenie planowania w postaci budżetów

- Decentralizacja i określenie wyceny na podstawie cen transferowych

- System oceny na podstawie wskaźników finansowych i analiza odchyleń w układzie plan-wykonanie

- Motywacja i systemy premiowania

- Funkcje zarządzania w ramach controllingu strategicznego

- Narzędzia controllingu strategicznego

- Analiza strategii

- Wybór nowej strategii

- Analiza i wycena inicjatyw strategicznych wspierających strategię

- Monitorowanie strategii w ujęciu zrównoważonym poprzez pryzmat kategorii niematerialnych

  i materialnych

 

 

PRELEGENCI

Prelegentami są wysokiej klasy eksperci w swoich dziedzinach którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dysponują najnowszą wiedzą i umiejętności w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej.

 

 • Dr nauk ekonomicznych, wykładowca na wyższych uczelniach, były pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa
 • Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Od 1998 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego, obsługując międzynarodowe korporacje. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, zwłaszcza windykacji roszczeń (prowadziła kilka tysięcy spraw o zapłatę w imieniu firmy leasingowej), w prawie gospodarczym i prawie pracy. Specjalistka w zakresie prawa autorskiego oraz farmaceutycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 • Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” od 2008 roku zawodowo związany z sektorem bankowym, obecnie trener i doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw, autor i współautor wielu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Dr hab. inż., prof. uczelni. Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, zatrudniony w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych. Dorobek publikacyjny koncentruje się głównie wokół czterech nurtów związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem przedsiębiorstw, finansowaniem działalności, budowaniem wartości przedsiębiorstw. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i controllingu. W działalności praktycznej jest konsultantem i autorem ekspertyzy oraz opracowań na rzecz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej branży paliwowo - energetycznej oraz nieenergetycznych surowców mineralnych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest doradcą zarządów w zakresie zarządzania i finansów menadżerskich. Posiada uprawnienia samodzielnego i głównego księgowego.
 • Radca prawny, LL.M in International Commercial Law, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, doświadczony wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Radca prawny z doświadczeniem w zakresie nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem Skarbu Państwa z poziomuakcjonariusza, rad nadzorczych Spółek w tym WIG20 i biura zarządu w spółkach WIG 40 i WIG 80.  Kancelaria radcy prawnego, wieloletnie usługi prawne ex officio i pro bono

 

TERMINY EDYCJI - HARMONOGRAM

Kurs realizowany jest w formie 5 sesji weekendowych (90h dydaktycznych)

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17:00, soboty i niedziele od godz. 9.00

 

EDYCJA: wrzesień 2020              

Numer Sesji        Termin                    Godziny

        1                05.09.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        1                06.09.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        2                11.09.2021      17:00-21:00

        2                12.09.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        2                13.09.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        3                18.09.2021      17:00-21:00

        3                19.09.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        3                20.09.2021      09:00-13:30

        4                25.09.2021      17:00-21:00

        4                26.09.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        4                27.09.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        5                02.10.2021      17:00-21:00

        5                03.10.2021      09:00-14:00

 

EDYCJA: październik 2021

Numer Sesji        Termin                    Godziny

        1                03.10.2021     09:00-13:00, 13:30-16:30

        1                04.10.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        2                09.10.2021      17:00-21:00

        2                10.10.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        2                11.10.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        3                16.10.2021      17:00-21:00

        3                17.10.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        3                18.10.2021      09:00-13:30

        4                23.10.2021      17:00-21:00

        4                24.10.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        4                25.10.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        5                30.10.2021      17:00-21:00

        5                31.10.2021      09:00-14:00

 

EDYCJA: listopad 2021

Numer Sesji        Termin                    Godziny

        1                07.11.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        1                08.11.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        2                13.11.2021      17:00-21:00

        2                14.11.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        2                15.11.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        3                20.11.2021      17:00-21:00

        3                21.11.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        3                22.11.2021      09:00-13:30

        4                27.11.2021      17:00-21:00

        4                28.11.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        4                29.11.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        5                04.12.2021      17:00-21:00

        5                05.12.2021      09:00-14:00

 

EDYCJA: grudzień 2021

Numer Sesji        Termin                    Godziny

        1                05.12.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        1                06.12.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        2                11.12.2021      17:00-21:00

        2                12.12.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        2                13.12.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        3                18.12.2021      17:00-21:00

        3                19.12.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        3                20.12.2021      09:00-13:30

        4                08.01.2021      17:00-21:00

        4                09.01.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30

        4                10.01.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30

        5                15.01.2021      17:00-21:00

        5                16.01.2021      09:00-14:00

 

WARUNKI UDZIAŁU

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem szkolenia na konto MBANK nr: 53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do zmiany prelegenta.
 5. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę DEWAY.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822,   
REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.


Cena szkolenia:

EDYCJA: wrzesień 2021

2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.08.2021r.

2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.08.2021r.

 

EDYCJA: październik 2021

2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.09.2021r.

2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.09.2021r.

 

EDYCJA: listopad 2021

2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.10.2021r.

2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.10.2021r.

 

EDYCJA: grudzień 2021

2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.11.2021r.

2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.11.2021r.

 

 

MASZ PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: rady@nadzorcze.pl

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW