ZGŁOSZENIE ONLINE

31 grudnia 2024

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU

13 marca 2023 r. - Online
Godz.: 9:00 - 15:00

 OPIS  |  KORZYŚCI  |  ADRESACI  |  PROGRAM  |  PRELEGENCI  |  METODY  |  CENA  |  WARUNKI UCZESTNICTWA

 


OPIS SZKOLENIA

W trakcie szkolenia omówimy zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 852) w tym w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury), nowych obowiązków przy wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego) oraz obowiązków zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy). Prowadzący omówi zmiany ustawy o dozorze technicznym wprowadzone w 2019 r. w tym uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego, zmiany w przepisach dotyczące sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Podniesiona będzie kwestia w zakresie zmian przepisów przy ręcznych prac transportowych wprowadzone nowelizacją w 2018 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1139). Powiemy o strategii oraz metodyce prowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu wskazując na podstawowe i rażące nieprawidłowości oraz przedstawimy dobrą praktykę i rozwiązania eliminujące zagrożenia podczas pracy w magazynach. Omówione zostaną przepisy i Polskie Normy związane z transportem wewnątrzzakładowym, magazynowaniem i składowaniem, ręcznymi pracami transportowymi, stosowaniem osprzętu do podnoszenia oraz urządzeń pomocniczych jak drabiny. Przedstawione zostaną wypadki związane z omawianymi zagadnieniami ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich. 
 KORZYŚCI

 • Poznasz aktualne regulacje prawne związane z transportem wewnątrzzakładowym oraz przepisy dotyczące składowania i magazynowania
 • Będziesz wiedział jakie obowiązki ma zlecający pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy)
 • Zdobędziesz wiedzę o sposobach i trybach przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
 • Wyjaśnimy Ci kwestię zmian przepisów przy ręcznych prac transportowych wprowadzonych nowelizacją w 2018 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 
 • Przedstawimy strategię i metodykę prowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu oraz dobrą praktykę i rozwiązania eliminujące zagrożenia podczas pracy w magazynach
 • Poznasz przepisy i Polskie Normy związane z transportem wewnątrzzakładowym, magazynowaniem i składowaniem, ręcznymi pracami transportowymi
 • Dowiesz się jak uniknąć wypadków związanych z omawianymi zagadnieniami ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich

 ADRESACI

 • Pracodawcy
 • Osoby zarządzające pracownikami
 • Pracownicy SUR
 • Pracownicy Działów BHP
 • Osoby odpowiedzialne za transport wewnątrzzakładowy i składowanie

 PROGRAM

1.     Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów.

 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa,
  wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej
  Inspekcji Pracy.
 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010.
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające z Prawa o ruchu drogowym.
   

2.     Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych.

 • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do
  obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: ,,operator wózka”, „organizator pracy”, ,,instrukcja wózka jezdniowego”,
  ,,instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych’’, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
  ludzkiego”  wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia. Proponowane zmiany w treści ww. rozporządzenia dotyczące czasu obowiązywania
  imiennych zezwoleń oraz rozszerzenia uprawnień do obsługi wózków.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw
  członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora,
  typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, przedłużki, osprzęt do podnoszenia – wymagania,
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu. Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa. 
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych – rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.
 • Zmiany ustawy o dozorze technicznym wprowadzone w 2019 r.: rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
   

3.    Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne. 
 • RESURS urządzeń – nowy obowiązek UDT eksploatujących urządzenia transportu bliskiego.
   

4.    Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych), podział zawiesi.

 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi. 
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi,
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi. 
   

5.    Ręczne prace transportowe

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Zmiany wprowadzone od dnia 01.05.2017 r. w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
 • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje,
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety. 
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN.


6.    Urządzenia pomocnicze drabiny– bezpieczeństwo eksploatacji.

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011.
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin.
   

7.    Składowanie i magazynowanie.

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN. 
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania. 
   

8.    Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania.

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu.
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie.
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami.
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa z ustawy kodeks pracy.
 • Odpowiedzialność karna wynikającą z ustawy Kodeks karny i ustawy o dozorze technicznym. 
   


PRELEGENCI

Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy, straszy inspektor pracy główny specjalista, mający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. Prowadzący jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz biegłym sądowym w dziedzinie bhp. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkownie). Jest autorem licznych artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na portalu www.znamibezpiecznie.pl oraz w miesięczniku Inspektor PracyMETODY SZKOLENIA

- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting, Teams
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania


Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny link do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 CENA SZKOLENIA

799 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 28.02.2023 r.
899 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 28.02.2023 r.

W cenie szkolenia
udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe w .pdf

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na rachunek mBank S.A., nr konta:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 5 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma DEWAY zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę DEWAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez DEWAY w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest DEWAY z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: deway@deway.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ  PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E:  szkolenia@deway.pl

UDOSTĘPNIJ  

Copyrights© 2024 DEWAY.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

KONFERENCJE  I  SZKOLENIA  DLA  PRAKTYKÓW